Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Restrukturyzacja lekiem dla przedsiębiorców na koronawirusa (COVID-19)?

Daria Dampc-Dowbór13 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa 2.0. zakwalifikowała rozpatrzenie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego jako sprawę pilną – na dzień 14 kwietnia 2020 r. ustawa oczekuje na zatwierdzenie przez Senat.

Co to oznacza?

W związku z panującym w naszym kraju stanem epidemiologicznym procedowanie spraw w sądach powszechnych zostało ograniczone. Wyodrębniono jedynie katalog spraw pilnych, których procedowanie nie zostanie wstrzymane.

W projekcie ustawy zwanym roboczo Tarczą antykryzysową 2.0. nastąpiło rozszerzenie katalogu spraw pilnych, poprzez dodanie do niego rozpatrywanie wniosków o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy jest sprawą pilną.

Oznacza, to że przedsiębiorca niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością może zainicjować proces sądowej restrukturyzacji.

Wpis jest obszerny. Postanowiłam przedstawić Ci na początku jego spis treści. Oto on:

 1. Co może obejmować restrukturyzacja Twoich zobowiązań?
 2. Pozytywne aspekty restrukturyzacji sądowej.
 3. Dla kogo restrukturyzacja sądowa?
 4. Kto może liczyć na pozytywne rozpatrzenie przez Sąd wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?
 5. Cel postępowania restrukturyzacyjnego.
 6. Główne etapy postępowania restrukturyzacyjnego.
 7. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych.
 8. Charakterystyka postępowań restrukturyzacyjnych.
 9. Krótka charakterystyka wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
 10. Kontakt w sprawie możliwości sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

1. ⚖  Restrukturyzacja Twoich zobowiązań może obejmować w szczególności:

✅ odroczenie terminu wykonania zobowiązania,

✅ rozłożenie spłaty na raty,

✅ zmniejszenie wysokości,

✅ konwersję wierzytelności na udziały lub akcje,

✅ zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Podczas procesu restrukturyzacji przedsiębiorca będzie miał możliwość zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych (działania sanacyjne to czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją), przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

2. ⚖ Warto rozważyć jakie istotne i niejako pozytywne aspekty może mieć dla Ciebie wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego pod nadzorem sądu:

✅ pomyślne zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego pozwoli Ci uniknąć upadłości.

W mojej ocenia to jedna z największych zalet postępowania restrukturyzacyjnego. Sprawnie i skutecznie przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego pozwoli Ci na naprawę Twojego biznesu i niejako na jego odrodzenie.

brak możliwości ogłoszenia Twojej upadłości w trakcie trwania postępowania restrukturyzacyjnego;

W przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpatruje się wniosek restrukturyzacyjny. Sąd upadłościowy musi wstrzymać rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego.

wynajmujący lub dzierżawca nie mogą wypowiedzieć Ci umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w której prowadzisz przedsiębiorstwo;

Co do zasady od dnia otwarcia postępowania do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia rady wierzycieli, jest niedopuszczalne (jeśli w postępowaniu nie powołano rady wierzycieli – decyzję podejmuje sędzia-komisarz).

(dot. przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe);

brak możliwości wypowiedzenia przez wierzycieli umów kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych itp.

Co do zasady niedopuszczalne jest wypowiedzenie umów kredytu w zakresie środków pozostawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem otwarcia postępowania.

(dot. przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe);

zawieszenie trwających postępowań egzekucyjnych;

Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania.

(dot. przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe);

niedopuszczalność wszczęcia postępowań egzekucyjnych;

Po dniu otwarcia postępowania niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem.

(dot. przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe);

wierzyciel zabezpieczony rzeczowo może zaspokoić swoją wierzytelność jedynie z przedmiotu, na którym ma zabezpieczenie;

Wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską może w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia;

(dot. przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe);

możliwość zawieszenia postępowań egzekucyjnych wierzytelności nie objętych z mocy prawa układem;

Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może zawiesić postępowanie egzekucyjne co do wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem, jeżeli egzekucję skierowano do przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa (łączny czas zawieszenia postępowania egzekucyjnego nie może przekroczyć trzech miesięcy);

(dot. przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe),

równorzędność uczestników postępowania – dłużnika i wierzyciela;

Sąd oraz wyznaczony w postępowaniu nadzorca sądowy lub zarządca sądowy będą bezstronni wobec dłużnika oraz wierzyciela;

co do zasady zamknięty krąg uczestników postępowania.

Uczestnikami postępowania są dłużnik, wierzyciel osobisty dłużnika (tylko taki, którego wierzytelność jest bezsporna) oraz wierzyciel osobisty dłużnika, któremu co prawda przysługuje wierzytelność sporna, ale musi on uprawdopodobnić swoją wierzytelność i na jego uczestnictwo w postępowaniu zgodę wyrazi Sąd (wyznaczony w postępowaniu sędzia-komisarz);

zaspokojenie wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu;

Skoro zdecydowałeś się na wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, to zakładam, że chcesz aby Twoje przedsiębiorstwo nadal istniało na rynku. Twoje relacje z kontrahentami są ważne, również z Twoimi wierzycielami (dostawcami usług i produktów). Zatem powinno Ci zależeć, aby zaspokoić ich w możliwie dużym zakresie.

przewidziane prawem procedury, terminy oraz koszty postępowania;

Jesteś w stanie, mniej więcej, przewidzieć i zaplanować czas trwania, niezbędne procedury, oraz niezbędne koszty jakie będziesz musiał ponieść w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego.

z założenia ma być to postępowanie szybkie (w praktyce niestety nie zawsze się to sprawdza);

✅ wszczęcie postępowania nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzycieli postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności

(dot. przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe);

💡 Specyfika postępowania sanacyjnego jest na tyle szeroka i wielowątkowa, że nie sposób umieścić jej w niniejszym wpisie.

💡 Odrębne postępowania restrukturyzacyjne prowadzi się wobec deweloperów oraz wobec emitentów obligacji.

Musisz pamiętać, że poprzez brak podjęcia działań w stosownym momencie narażasz się na odpowiedzialność, chociażby za brak złożenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Przykładem niech będzie chociażby odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. ❌ Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania między innymi, jeśli wykażą, że w odpowiednim momencie złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Sam widzisz jak ważną rolę odgrywa postępowanie restrukturyzacyjne.

♻ Pamiętajmy, że w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny. To ważne.

W sytuacji, w której jednej z Twoich wierzycieli zechce złożyć wniosek o ogłoszenie Twojej upadłości, trwające postępowanie restrukturyzacyjne uchroni Cię przed wszczęciem postępowania o ogłoszenie Twojej upadłości.

Tarcza antykryzysowa 2.0. co prawda wydłuża termin zgłoszenia wniosku o upadłość oraz wprowadza domniemanie w zakresie COVID-19, ale na dzisiaj nie wiemy jak ukształtuje się praktyka Sądów w tym zakresie. Po co więc ryzykować. Poniżej wklejam Ci informacyjnie regulacje dotyczącą wydłużenia terminu do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

 1. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.

 

3. ⚖  Dla kogo restrukturyzacja sądowa?

Proces restrukturyzacji sądowej przeznaczony jest dla przedsiębiorcy niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością.

O tym kto może się zrestrukturyzować w rozumieniu ustawy prawo restrukturyzacyjne pisałam tutaj.

Pojęcie dłużnika niewypłacalnego oraz zagrożonego niewypłacalnością wyjaśniałam tutaj.

4. ⚖ Kiedy możesz liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

❎ jesteś przedsiębiorcą (zakres podmiotowy – art. 4 ustawy prawo restrukturyzacyjne, pisałam o tym tutaj)

❎ jesteś dłużnikiem niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością (pisałam o tym tutaj) – masz obowiązek uprawdopodobnienia tego stanu poprzez opisane swojej sytuacji oraz przedłożenie stosownych dokumentów,

❎ złożyłeś stosowny wniosek do sądu tzw. wniosek restrukturyzacyjny – wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego (przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne) lub wniosek o zatwierdzenie układu (postępowanie o zatwierdzenie układu),

❎ postępowanie restrukturyzacyjne nie będzie prowadziło do pokrzywdzenia wierzycieli,

❎ wykazałeś, że jesteś zdolny do zaspokajania bieżących kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu (postępowanie układowe; postępowanie sanacyjne).

5. ⚖ Jaki jest cel postępowania restrukturyzacyjnego?

Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne:

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji.

Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika w wielu przypadkach jest znacznie korzystniejsze dla wierzycieli niż jego likwidacja. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika oznacza również zachowanie miejsce pracy oraz, co do zasady, możliwość nieprzerwanego realizowania kontraktów, a więc ma pozytywne znaczenie społeczne i gospodarcze.

6. ⚖  Postępowanie restrukturyzacyjne podzielone jest na dwa etapy:

 1. etap postępowania o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (występuje w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym, postępowaniu sanacyjnym),
 2. właściwe postępowanie restrukturyzacyjne.

7. ⚖ Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Ustawa rozróżnia cztery rodzaje sądowych postępowań restrukturyzacyjnych:

 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu.
 2. Przyspieszone postępowanie układowe.
 3. Postępowanie układowe.
 4. Postępowanie sanacyjne.

✅ Wspólną cechą wszystkich postępowań jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa dłużnika głównie oparta na restrukturyzacji zobowiązań, ale również na restrukturyzacji majątku dłużnika, restrukturyzacji zatrudnienia oraz sposobu zarządzania przedsiębiorstwem.

8. ⚖  Poniżej przedstawię Ci krótką charakterystykę poszczególnych postępowań:

✅ Do wszystkich postępowań mają zastosowanie te same regulacje dotyczące: zakresu wierzytelności objętych układem, propozycji układowych, zawarcia i zawieszenia układu i jego skutków, zasady zmian i uchylenia układu.

✅ Postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek, który musi spełniać wymogi określone w ustawie prawo restrukturyzacyjne.

9. ⚖ Krótka charakterystyka wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Przez wniosek restrukturyzacyjny rozumienie się wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Ważne, aby wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego:

❎ spełniał wymogi formalne wniosku (zawierał wszystkie wymagane prawem elementy wniosku),

❎ w sposób jasny i wyczerpujący wykładał spełnienie przez dłużnika przesłanek procesowych otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,

❎ w sposób jasny i wyczerpujący wykładał spełnienie przez dłużnika przesłanek faktycznych otwarcia postępowania,

❎ był właściwie opłacony,

❎ zawierał wszystkie wymagane i niezbędne załączniki,

❎ złożony do właściwego sądu,

❎ złożony przez uprawnioną do tego osobę.

Wielu przedsiębiorców, a właściwie chyba każdy z nas (ja również jestem przedsiębiorcą) martwi się i zastanawia jak obecna sytuacja wpłynie na jego biznes. Zapewne na dzisiaj już w jakiś sposób wpłynęła.

Zakładam, iż część z przedsiębiorców posiada rezerwy finansowe, które pozwolą im przetrwać przez pewien czas. Ale co dalej? Czy istnieje skuteczny sposób, aby zabezpieczyć swój biznes, aby przetrwać te ciężkie czasy i nie doprowadzić do upadłości swojego biznesu?

Uchwalona przez ustawodawcę tzn. Tarcza antykryzysowa wprowadziła różnego rodzaju rozwiązania dedykowane głównie przedsiębiorcom.

Kolejne miesiące, a może nawet lata, zweryfikują jej skuteczność, która oceniania będzie przez pryzmat liczby nadal istniejących przedsiębiorstw oraz zachowanych miejsc pracy.

Warto, abyś zastanowił się już dziś czy masz skuteczne narzędzia do uratowania swojego przedsiębiorstwa przed upadłością.

Możesz, a nawet powinieneś, podjąć działania mające na celu restrukturyzację Twoich zobowiązań, bez wszczynania procesu restrukturyzacji sądowej poprzez:

Ważne, abyś jako dłużnik utrzymywał w miarę możliwości dobre relacje ze swoimi wierzycielami. Ułatwi to skuteczne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji. Jak już się dowiedziałeś, to wierzyciele zdecydują czy przyjąć zaproponowany w postępowaniu restrukturyzacyjnym układ.

Wierzyciele w toku postępowania i procesu restrukturyzacji dłużnika odgrywają nie małą rolę.

Powtórzę raz jeszcze: w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny. To ważne.

W sytuacji, w której jednej z Twoich wierzycieli zechce złożyć wniosek o ogłoszenie Twojej upadłości, trwające postępowanie restrukturyzacyjne uchroni Cię przed wszczęciem postępowania o ogłoszenie Twojej upadłości.

Mam nadzieję, że mój artykuł rozjaśnił Ci kwestię sądowej restrukturyzacji.

Jeśli po lekturze wpisu zastanawiasz się czy właśnie restrukturyzacja sądowa może być lekiem na ratowanie Twojego biznesu skontaktuj się ze mną.

Oferuję Ci usługę w zakresie:

✅sporządzenie opinii prawej w sprawie wszczęcia postępowania sądowej restrukturyzacji,

✅ wyboru najkorzystniejszej formy postępowania restrukturyzacyjnego dla Twojego biznesu,

✅ profesjonalnego przygotowania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Skontaktuj się ze mną poprzez:

📩 wiadomość e-mail: kancelaria@dampc-dowbor.pl

📱 telefonicznie: 502 652 681

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Daria Dampc-Dowbór

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  3 komentarze

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: