Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Ogłoszona 20 lipca 2023 r. upadłość Getin Noble Bank S.A. oznacza otwarcie 30-dniowego terminu dla „Frankowiczów”.

O co chodzi?

Oto podsumowanie najważniejszych informacji okiem radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego (z doświadczeniem jako syndyk w wielu postępowaniach upadłościowych):

⇒ dla radców prawnych i adwokatów reprezentujących kredytobiorców

⇒ dla „Frankowiczów”, którzy nie zdążyli skierować pozwu do Sądu

 dla „Frankowiczów”, którzy są w trakcie lub po procesie sądowym

Komentarze (0)

Obwieszczenie w dniu 20 lipca 2023 roku o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. jest szczególnie ważne zarówno dla tych „Frankowiczów”, którzy nie zdążyli przed tym dniem skierować pozwu do Sądu.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2022.1520 t.j., dalej: „Prawo Upadłościowe”):

„Po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu.”,

a ponadto w myśl art. 145 ust. 1 Prawa Upadłościowego:

„Postępowanie sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne w sprawie wszczętej przeciwko upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości, może być podjęte przeciwko syndykowi tylko w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym wierzytelność ta po wyczerpaniu trybu określonego ustawą nie zostanie umieszczona na liście wierzytelności.”.

Kredybiorcy, którzy chcą podnosić nieważność umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego z Getin Noble Bank S.A., a do tej pory nie skierowali sprawy do Sądu, mają możliwość zgłoszenia wierzytelności wraz z dokonaniem potrącenia – w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank S.A. poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych – https://krz.ms.gov.pl

Termin na dokonanie tej czynności to 30 dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. (czyli od 20 lipca 2023 roku).

W przypadku nieważnej umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego utrwalona linia orzecznicza wskazuje na tzw. teorię dwóch kondykcji. Oznacza to, że roszczenia:
– kredytobiorcy do banku o zwrot wszystkich dokonanych wpłat,
– banku do kredytobiorcy o zwrot wypłaconej kwoty kredytu (kwoty kapitału)
są od siebie niezależne.

Nie ma tu zatem żadnego automatycznego ustalania „nadwyżki” ponad kapitał, a wierzytelności te się nie potrącają automatycznie.

To stwarza OGROMNE NIEBEZPIECZEŃSTWO dla osób z nieważnymi umowami kredytowymi w Getin Noble Bank S.A., które nie dokonałyby skutecznie, w prawidłowy sposób, zgłoszenia wierzytelności WRAZ Z POTRĄCENEM przez Krajowy Rejestr Zadłużonych.

W najgorszym scenariuszu, przy bierności kredytobiorcy, syndyk niezależnie od wcześniejszych spłat rat dochodziłby od kredytobiorcy roszczenia banku do kredytobiorcy o zwrot wypłaconej kwoty kredytu (kwoty kapitału). Kredytobiorca zaś musiałby po zgłoszeniu wierzytelności oczekiwać na ewentualne zaspokojenie z masy upadłości, które w przypadku Getin Noble Bank S.A. jest bardzo niepewne.

Potrącenie jest rozwiązaniem, które eliminuje ten – wydawałoby się z pozoru absurdalny, choć jak najbardziej możliwy i prawnie dopuszczalny scenariusz.

Oprócz przepisu art. 498 § 1 kodeksu cywilnego:

„Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.”

ma w sprawach dot. Getin Noble Bank S.A. zastosowanie również art. 93 ust. 1-2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2022.1520 t.j., dalej: „Prawo Upadłościowe”):

„1. Potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił.
2. Do potrącenia przedstawia się całkowitą sumę wierzytelności upadłego, a wierzytelność wierzyciela tylko w wysokości wierzytelności głównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości.”

Dla osób, które do tej pory nie podjęły kroków w kierunku stwierdzenia nieważności umowy kredytu „frankowego” – warto powierzyć całość obsługi prawnej sprawy z Getin Noble Bank S.A. radcy prawnemu lub adwokatowi, który posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu Prawa Upadłościowego oraz praktykę w obsłudze Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Dziś najważniejsze jest dokonanie zgłoszenia wierzytelności wraz z potrąceniem w terminie 30 dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości (tj. od 20 lipca 2023 roku).

Podzielam pogląd prawny, że możliwe jest równoległe skierowanie do Sądu:
– pozwu – roszczenie niepieniężne o ustalenie nieistnienia zobowiązania z umowy kredytowej (art. 189 kodeksu postępowania cywilnego),
– pozwu – nakazanie wykreślenia hipoteki (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece).

Przy czym takie postępowania cywilne mogą być wszczęte tylko przeciwko syndykowi (tj. stroną pozwaną w procesie sądowym jest syndyk masy upadłości Getin Noble Bank S.A.).

Najszerszą ochronę prawną dla „Frankowiczów”, którzy do tej pory nie podjęli żadnych kroków związanych z nieważnością umowy kredytu z Getin Noble Bank S.A., w typowym przypadku, daje podjęcie równolegle:
1) zgłoszenie wierzytelności wraz z dokonaniem potrącenia – w postępowaniu upadłościowym (poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych w terminie 30 dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, tj. od 20 lipca 2023 roku),
2) skierowanie przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. pozwu o ustalenie nieistnienia zobowiązania z umowy kredytowej – na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego,
3) oraz skierowanie przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. pozwu o nakazanie wykreślenia hipoteki na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Przy czym zawsze w danej, konkretnej sprawie taktyka działania powinna być opracowana wspólnie z radcą prawnym lub adwokatem, który będzie pełnomocnikiem. Warto powierzyć całość obsługi prawnej sprawy z Getin Noble Bank S.A. radcy prawnemu lub adwokatowi, który posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu Prawa Upadłościowego oraz praktykę w obsłudze Krajowego Rejestru Zadłużonych.

tel. 507 758 158
e-mail: getin@dampc-dowbor.pl

Komentarze (0)

Obwieszczenie w dniu 20 lipca 2023 roku o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. jest szczególnie ważne zarówno dla tych „Frankowiczów”, którzy są w trakcie procesu sądowego dotyczącego nieważności umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego – jak i dla tych „Frankowiczów”, którzy mają już w ręku prawomocny wyrok Sądu.

To moment, w którym każdy „Frankowicz” powinien wybrać ze swoim pełnomocnikiem najlepszą drogę do uzyskania pożądanego efektu. Istnieje potrzeba przesądzenia o nieważności umowy kredytu, dokonania rozliczenia z bankiem i wykreślenia hipoteki.

W przypadku nieważnej umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego utrwalona linia orzecznicza wskazuje na tzw. teorię dwóch kondykcji. Oznacza to, że roszczenia:
– kredytobiorcy do banku o zwrot wszystkich dokonanych wpłat,
– banku do kredytobiorcy o zwrot wypłaconej kwoty kredytu (kwoty kapitału)
są od siebie niezależne.

Nie ma tu zatem żadnego automatycznego ustalania „nadwyżki” ponad kapitał, a wierzytelności te się nie potrącają automatycznie.

To stwarza OGROMNE NIEBEZPIECZEŃSTWO dla osób z nieważnymi umowami kredytowymi w Getin Noble Bank S.A.

W najgorszym scenariuszu, przy bierności kredytobiorcy, syndyk niezależnie od wcześniejszych spłat rat dochodziłby od kredytobiorcy roszczenia banku do kredytobiorcy o zwrot wypłaconej kwoty kredytu (kwoty kapitału). Kredytobiorca zaś musiałby po zgłoszeniu wierzytelności oczekiwać na ewentualne zaspokojenie z masy upadłości, które w przypadku Getin Noble Bank S.A. jest bardzo niepewne.

Potrącenie jest rozwiązaniem, które eliminuje ten – wydawałoby się z pozoru absurdalny, choć jak najbardziej możliwy i prawnie dopuszczalny scenariusz.

Oprócz przepisu art. 498 § 1 kodeksu cywilnego:

„Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.”

ma w sprawach dot. Getin Noble Bank S.A. zastosowanie również art. 93 ust. 1-2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2022.1520 t.j., dalej: „Prawo Upadłościowe”):

„1. Potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił.
2. Do potrącenia przedstawia się całkowitą sumę wierzytelności upadłego, a wierzytelność wierzyciela tylko w wysokości wierzytelności głównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości.”

Taktyka działania zależy od tego na jakim etapie jest dana sprawa. Zwłaszcza co jest przedmiotem powództwa (czy pozew został złożony tylko o zapłatę, tylko o ustalenie nieważności czy kumulatywnie o zapłatę i ustalenie nieważności), na jakim etapie jest sprawa (zwłaszcza czy jest prawomocny wyrok, a jeśli jest to jaka jest dokładne jest sentencja), czy zostały dokonane już elementy rozliczenia (zapłata przez bank, egzekucja, zapłata na rzecz banku, potrącenia – do weryfikacji co zostało przeprowadzone w danej sprawie). Dlatego BARDZO WAŻNE jest opracowanie ze swoim pełnomocnikiem dalszej taktyki działania.

Prowadzenie sprawy w postępowaniu upadłościowym nie jest prowadzeniem tej samej sprawy, co sprawa przed sądem w postępowaniu cywilnym o ustalenie czy o zapłatę w zakresie nieważnej umowy kredytu. Stąd też jest jak najbardziej normalną sytuacja, w której inny radca prawny lub adwokat jest pełnomocnikiem w procesie sądowym w wydziale cywilnym właściwego Sądu, a inny radca prawny, adwokat lub doradca restrukturyzacyjny jest pełnomocnikiem w postępowaniu upadłościowym.

W postępowaniach upadłościowych szkopuł tkwi nie tylko w odrębnej procedurze Prawa Upadłościowego, ale również (a może przede wszystkim) w doświadczeniu w obsłudze postępowań w Krajowym Rejestrze Zadłużowych. W upadłości Getin Noble Bank S.A. jedyną możliwością dla „Frankowiczów” i ich pełnomocników jest zgłoszenie wierzytelności wraz z potrąceniem w Krajowym Rejestrze Zadłużowych – https://krz.ms.gov.pl

Pomagam nie tylko „Frankowiczom”, ale również radcom prawnym i adwokatom prowadzącym sprawy przeciwko Getin Noble Bank S.A., a nieposiadającym doświadczenia i praktyki w postępowaniach upadłościowym oraz w obsłudze Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Co ważne – przyjęcie przeze mnie zlecenia od „Frankowicza” na reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank S.A. zawsze musi być w porozumieniu z pełnomocnikiem (radcą prawnym lub adwokatem), który prowadzi lub prowadził postępowanie cywilne przeciwko Getin Noble Bank S.A. To gwarantuje wspólne zadbanie o interes Klienta.

tel. 507 758 158
e-mail: getin@dampc-dowbor.pl

Komentarze (0)

Dla każdego profesjonalnego pełnomocnika prowadzącego tzw. „sprawy frankowe” oczywistym jest, że w przypadku nieważnej umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego utrwalona linia orzecznicza wskazuje na tzw. teorię dwóch kondykcji. Oznacza to, że roszczenia:
– kredytobiorcy do banku o zwrot wszystkich dokonanych wpłat,
– banku do kredytobiorcy o zwrot wypłaconej kwoty kredytu (kwoty kapitału)
są od siebie niezależne.

Nie ma tu zatem żadnego automatycznego ustalania „nadwyżki” ponad kapitał, a wierzytelności te się nie potrącają automatycznie.

To stwarza OGROMNE NIEBEZPIECZEŃSTWO dla osób z nieważnymi umowami kredytowymi w Getin Noble Bank S.A.

W najgorszym scenariuszu, przy bierności kredytobiorcy, syndyk niezależnie od wcześniejszych spłat rat dochodziłby od kredytobiorcy roszczenia banku do kredytobiorcy o zwrot wypłaconej kwoty kredytu (kwoty kapitału). Kredytobiorca zaś musiałby po zgłoszeniu wierzytelności oczekiwać na ewentualne zaspokojenie z masy upadłości, które w przypadku Getin Noble Bank S.A. jest bardzo niepewne.

Potrącenie jest rozwiązaniem, które eliminuje ten – wydawałoby się z pozoru absurdalny, choć jak najbardziej możliwy i prawnie dopuszczalny scenariusz.

Oprócz przepisu art. 498 § 1 kodeksu cywilnego:

„Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.”

ma w sprawach dot. Getin Noble Bank S.A. zastosowanie również art. 93 ust. 1-2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2022.1520 t.j., dalej: „Prawo Upadłościowe”):

„1. Potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił.
2. Do potrącenia przedstawia się całkowitą sumę wierzytelności upadłego, a wierzytelność wierzyciela tylko w wysokości wierzytelności głównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości.”

Od strony prawnej dla profesjonalnego pełnomocnika sytuacja jest zatem wydawałoby się prosta.

Natomiast w postępowaniach upadłościowych szkopuł tkwi nie tylko w odrębnej procedurze Prawa Upadłościowego, ale również (a może przede wszystkim) w doświadczeniu w obsłudze postępowań w Krajowym Rejestrze Zadłużowych. W upadłości Getin Noble Bank S.A. jedyną możliwością dla „Frankowiczów” i ich pełnomocników jest zgłoszenie wierzytelności wraz z potrąceniem w Krajowym Rejestrze Zadłużowych – https://krz.ms.gov.pl

W moim odczuciu konieczność zgłoszenia wierzytelności wraz z potrąceniem w Krajowym Rejestrze Zadłużowych utrudnia, a nie ułatwia działanie pełnomocnika – zwłaszcza w przypadku dokonywania zgłoszeń wielu klientów (gdzie w przypadku zgłoszeń pisemnych łatwiej o podstawianie danych do wzorów pism).

Prowadzenie sprawy w postępowaniu upadłościowym nie jest prowadzeniem tej samej sprawy, co sprawa przed sądem w postępowaniu cywilnym o ustalenie czy o zapłatę w zakresie nieważnej umowy kredytu. Stąd też jak najbardziej normalną jest sytuacja, w której inny radca prawny lub adwokat jest pełnomocnikiem w procesie sądowym w wydziale cywilnym właściwego sądu, a inny radca prawny, adwokat lub doradca restrukturyzacyjny jest pełnomocnikiem w postępowaniu upadłościowym.

Uważam, że dla „Frankowiczów”, którzy podnosili lub podnoszą nieważność umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego, najważniejsze jest dzisiaj dokonanie przez Krajowy Rejestr Zadłużonych poprawnego zgłoszenia wierzytelności i dokonanie potrącenia. Tak, aby uniknąć „czarnego scenariusza”, w którym przez niedokonanie potrącenia (czy szerzej: rownież nieskuteczne dokonanie potrącenia) konsument będzie musiałby zwrócić do masy upadłości cały otrzymany z Getin Noble Bank S.A. kapitał kredytu, a wierzytelność o zwrot jego kondykcji trafiłaby tylko na listę wierzytelności z bardzo niepewnymi szansami zaspokojenia.

Pomagam radcom prawnym i adwokatom prowadzącym sprawy przeciwko Getin Noble Bank S.A. w następującym zakresie:

1) przyjęcie pełnomocnictwa substytucyjnego od danego radcy prawnego lub adwokata na dokonanie zgłoszenia wierzytelności wraz z potrąceniem – w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank S.A. poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych (wówczas to dany radca prawny lub adwokat przygotowuje wszystkie niezbędne dane do dokonania tej czynności, a moja pomoc prawna sprowadza się do prawidłowego i skutecznego zgłoszenia wierzytelności z potrąceniem w Krajowym Rejestrze Zadłużonych);

2) obsługa klienta poprzez przyjęcie zlecenia bezpośrednio od klienta (w tym samodzielne ustalenie wszystkich kwot potrzebnych do prawidłowego i skutecznego zgłoszenia wierzytelności z potrąceniem w Krajowym Rejestrze Zadłużonych – na podstawie treści pozwu i odpowiedzi na pozew).

Dziś najważniejsze jest dokonanie zgłoszenia wierzytelności wraz z potrąceniem w terminie 30 dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości (tj. od 20 lipca 2023 roku).

Dalszymi krokami w razie nieumieszczenia wierzytelności kredytobiorcy na liście wierzytelności jest kwestionowanie tego rozstrzygnięcia sprzeciwem, a w razie potrzeby następnie zażaleniem.

Od chwili ogłoszenia upadłości do rozstrzygnięcia wierzytelności pieniężnych całkowicie autonomiczne jest postępowanie upadłościowe. Natomiast postępowania cywilne o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego z nieważnej umowy (art. 189 k.p.c.) oraz postępowania o nakazanie wykreślenia hipoteki (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece) mogą i powinny być kontynuowane. Jest to szczególnie ważne ze względu na potrzebę zadbania o interes klienta w zakresie wykreślenia hipoteki.

Wprawdzie jeśli syndyk uzna umowę za nieważną to powinien złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki albo wydać kredytobiorcy sporządzone w stosownej formie oświadczenie o wyrażeniiu zgody na wykreślenie hipoteki – ale uważam, że kierując się interesem klienta nie należy pozostawiać tej kwestii tylko w rękach syndyka. Sądy w postępowaniach cywilnych wciąż mają i będą miały kognicję do ustalenia nieistnienia stosunku prawnego z nieważnej umowy (art. 189 k.p.c.) oraz nakazania wykreślenia hipoteki (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece). Główną różnicą po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. jest to, że po stronie pozwanej musi występować syndyk.

Zawieszone postępowania cywilne w przypadku roszczeń o ustalenie (art. 189 k.p.c.) i o nakazanie wykreślenia hipoteki (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece) Sąd jest zobligowany podjąć na podstawie art. 180 § 1 pkt 5 lit. b k.p.c., zgodnie z którym:

„Sąd postanowi podjąć postępowanie z urzędu, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności w przypadku ogłoszenia upadłości strony lub wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego, z wyjątkiem określonym w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080, 1177 i 1598) – z chwilą ustalenia osoby pełniącej funkcję syndyka.”.

Radców prawny i adwokatów zainteresowanych udzieleniem pełnomocnictwa substytucyjnego do dokonania zgłoszenia wierzytelności wraz z potrąceniem – w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank S.A. poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych zachęcam do kontaktu (najlepiej z podaniem liczby spraw do obsłużenia przez Krajowy Rejestr Zadłużonych):

tel. 507 758 158
e-mail: getin@dampc-dowbor.pl

Komentarze (0)

Upadłość Getin Noble Bank S.A.

Daria Dampc-Dowbór20 lipca 2023

W dniu 20 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość Getin Noble Banku S.A.

Treść obwieszczenia:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 20 lipca 2023 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest Getin Noble Bank S.A. Spółka akcyjna, KRS 0000304735, prowadzonej pod sygn. akt WA1M/GU/188/2023, postanowił:

 1. ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Getin Noble Bank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS 0000304735, nr NIP 1080004850, adres Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, reprezentowany zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Sądowego przez administratora Pawła Małolepszego;
 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Działkowa 8, 41-506, Chorzów;
 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Działkowa 8, 41-506, Chorzów;
 4. stwierdzić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił sędzia;
 5. stwierdzić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia;
 6. wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Marcin Mirosław Kubiczek (numer licencji 244);
 7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny.
 8. ustanowić na podstawie art. 429 ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe, Bankowy Fundusz Gwarancyjny kuratorem dla dłużnika Getin Noble Bank Spółka akcyjna w Warszawie;
 9. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu po
  uprawomocnieniu się orzeczenia.

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: WA1M/GUp/44/2023.

Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy.

Komentarze (0)