Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Miło mi poinformować, że w sprawie, w której jestem pełnomocnikiem powódki (kredytobiorcy) Sąd Okręgowy w Kaliszu w rekordowo szybkim tempie – przesyłka z pozwem została zarejestrowana w Sądzie 20 listopada 2023 roku, a już 29 listopada 2023 roku Sąd postanowił:

1. udzielić zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego powódki … o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego kredytu wynikającego z umowy kredytu hipotecznego nr … indeksowanego do CHF z dnia … 2008r., zmienionej Aneksem nr 1 z … i Aneksem nr 2 z … zawartej pomiędzy powódką … a Noble Bank S.A. w Warszawie – poprzednikiem prawnym pozwanego i unormować prawa i obowiązki stron na czas postępowania poprzez:
a) wstrzymanie (zawieszenie) obowiązku dokonywania przez powódkę spłaty rat, prowizji, opłat, składek ubezpieczeniowych i innych należności określonych ww. umową – od dnia wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w niniejszej sprawie,
b) zakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu ww. umowy kredytu z uwagi na brak uiszczania rat,
c) zakazanie pozwanemu składania wniosku o wpis do rejestrach prowadzonych przez Biuro Informacji Kredytowej S.A., Związek Banków Polskich oraz biura informacji gospodarczej o zadłużeniu lub zaległościach z tytułu ww. umowy kredytu

2. na podstawie art. 357 § 6 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. odstąpić od uzasadnienia niniejszego postanowienia, podzielając argumenty uprawnionej przytoczone na uzasadnienie uwzględnionego w całości wniosku o udzielenie zabezpieczenia zawartego w pozwie z dnia 8 listopada 2023r.

Komentarze (0)

Kolejne postanowienie, o którym uzyskałam informację jeszcze szczególnie ważne. Wydał je Sąd II instancji – Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Postanowieniem z dnia 5 września 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie pod sygn. akt VI ACa 440/22 postanowił udzielić zabezpieczenia roszczenia powodów o ustalenie nieważności umowy o kredyt hipoteczny przez wzajemne unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania polegające na wstrzymaniu obowiązku dokonywania przez powodów spłaty rat kredytu w wysokościach i terminach określonych w ww. umowie:

Komentarze (0)

Uzyskałam informację o kolejnym wydanym przez Sąd postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia w sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu. Tym razem jest to postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 września 2023 r., III C 723/21. Sąd wstrzymał obowiązek dalszej spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w terminach i wysokości określonych wyżej wymienioną umową, zapadalnych zgodnie z harmonogramem spłaty po dniu 18 września 2023 roku, do czasu uprawomocnienia się wyroku ustalającego w niniejszej sprawie, a to wobec uiszczenia dotychczas na rzecz Banku sumy przekraczającej wysokość udostępnionej kredytobiorcy kwoty kredytu.

Oto treść udostępnionego przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia z dnia 18 września 2023 r., III C 723/21:

Sygn. akt III C 723/21

POSTANOWIENIE

Dnia 18 września 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący – Sędzia SO Rafał Schmidt
po rozpoznaniu w dniu 18 września 2023 r. w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa J.H. i K.P.
przeciwko (…) Bank Spółce Akcyjnej w W. w upadłości
o zapłatę i ustalenie z żądaniami ewentualnymi
w przedmiocie wniosku powoda o udzielenie zabezpieczenia niepieniężnego roszczenia majątkowego (k. 360)

postanawia:

1. podjąć postępowanie w niniejszej sprawie, zawieszone postanowieniem tutejszego Sądu z dnia 12 lipca 2023 roku, zamienionego postanowieniem z dnia 11 września 2023 roku w części, to jest w zakresie powództwa o ustalenie, z udziałem Syndyka masy upadłości (…) Bank Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w W. – M.K.;

2. udzielić powodom zabezpieczenia objętego pozwem roszczenia ustalenia nieważności umowy kredytu hipotecznego numer (…) indeksowanego do waluty obcej z dnia 15 listopada 2004 roku, zawartej przez T.W. i J.H. z (…) Bankiem (…) Spółką Akcyjną w K., poprzez unormowanie praw i obowiązków stron umowy na czas trwania postępowania, polegające na wstrzymaniu obowiązku dalszej spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w terminach i wysokości określonych wyżej wymienioną umową, zapadalnych zgodnie z harmonogramem spłaty po dniu 18 września 2023 roku, do czasu uprawomocnienia się wyroku ustalającego w niniejszej sprawie, a to wobec uiszczenia dotychczas na rzecz Banku sumy przekraczającej wysokość udostępnionej kredytobiorcy kwoty kredytu;

3. na zasadzie art. 357 § 6 k.p.c. odstąpić od uzasadnienia niniejszego postanowienia, podzielając argumenty uprawnionego przytoczone na uzasadnienie uwzględnionego w całości wniosku o udzielenie zabezpieczenia, datowanego na 07 września 2023 roku.

Sędzia SO Rafał Schmidt

Komentarze (0)

Uzyskałam informację o kolejnym wydanym przez Sąd postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia w sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu. Tym razem jest to postanowienie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 14 września 2023 r., I C 2766/23. Sąd wstrzymał obowiązek spłaty rat kredytu aż do czasu prawomocnego zakończenia sprawy, tj. aż do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd o nieważności umowy kredytu.

Oto treść udostępnionego przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie postanowienia z dnia 14 września 2023 r., I C 2766/23:

Sygn. akt I C 2766/23

POSTANOWIENIE

Dnia 14 września 2023 r.

Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodniczący: Sędzia Eliza Nowicka – Skowrońska
po rozpoznaniu w dniu 14 września 2023 r. w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa S.A., E.A. i J.A.
przeciwko Syndykowi Masy Upadłości (…) Bank S.A. z siedzibą w W.
o ustalenie
w przedmiocie wniosku powodów o zabezpieczenie (pkt. 4 pozwu – k. 5v. – 6)

postanawia:
1. zabezpieczyć roszczenie o ustalenie nieważności umowy kredytu hipotecznego nr (…) indeksowanego do CHF z dnia 24 września 2008 roku, przez unormowanie praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania poprzez:
a. wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów w wysokości i terminach określonych w umowie – w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia w niniejszej sprawie;
b. zakazanie pozwanemu przekazywania informacji o zaległościach wynikających z faktu zaprzestania płatności rat kredytu przez powodów do Biura Informacji, Bankowego Rejestru lub innych biur informacji zawierających dane o dłużnikach – w okresie od dnia udzielenia zabezpieczenia do dnia uprawomocnienia się orzeczenia w niniejszej sprawie;

2. oddalić wniosek w pozostałej części.

Sędzia Eliza Nowicka – Skowrońska

Komentarze (0)

Uzyskałam informację o kolejnym wydanym przez Sąd postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia w sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu. Tym razem jest to postanowienie Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 11 września 2023 r., I C 1402/21. Sąd wstrzymał obowiązek spłaty rat kredytu aż do czasu prawomocnego zakończenia sprawy, tj. aż do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd o nieważności umowy kredytu.

Oto treść udostępnionego przez Sąd Rejonowy w Głogowie postanowienia z dnia 11 września 2023 r., I C 1402/21:

Komentarze (0)