Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Koronawirus (COVID-19) a bieg terminu do zgłoszenia roszczeń w postępowaniu upadłościowym

Daria Dampc-Dowbór03 kwietnia 2020

O znaczeniu zachowania terminu zgłoszenia wierzytelności pisałam szerzej tutaj.

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. nr 568) wprowadzono, między innymi, zmiany w zakresie biegu terminu przedawnienia.  

Większość przepisów ustawy weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2020 r.

Ustawodawca przyjął, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego (!) terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3) przedawnienia,

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju.

W pierwotnej wersji zapis ustawy odnoszący się do terminów, których bieg się nie rozpoczyna, a rozpoczęty ulega zawieszeniu obejmował swym zakresem również bieg terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego.

Ustawa uchwalona w ostatecznym kształcie nie zawiera jednak odniesienia do spraw cywilnych.

Odczytując cytowany przepis w sposób literalny (wprost) należy przyjąć, że terminy nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu za okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 jedynie (!) przepisów prawa administracyjnego (!).

Odczytując jednak szeroko omawiany przepis ciężko nie dostrzec, iż enumeratywne wymienienie zakresu zawieszonych przepisów uregulowana jest głównie przepisami prawa cywilnego.

Powstała wewnętrzna sprzeczność pomiędzy częścią wprowadzającą rzeczonego przepisu, a jego rozwinięciem. Z jednej strony zapis ustawy antykryzysowej wskazuje, iż odnosi się jedynie do terminów prawa administracyjnego, zaś z drugiej jego treść odnajduje zastosowanie w regulacji dotyczącej prawa cywilnego.

💡 Tu pojawia się pytanie:

Czy wprowadzona regulacja zawiesza bieg terminu do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym?

Na przykładzie postępowania upadłościowego Elektromontaż Gdańsk S.A. w Gdańsku. O czym pisałam tutaj.

Obwieszczenie postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości Elektromontaż Gdańsk spółka akcyjna w upadłości nastąpiło w dniu 10 marca 2020 r.

Wierzyciele w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia ww. postanowienia mają czas na zgłoszenie swoich wierzytelności.

Termin na zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu o upadłościowym Elektromontaż Gdańsk spółka akcyjna upływa w dniu 9 kwietnia 2020 r.

Gdyby zapisy specustawy kryzysowej odnosiły się wprost do terminów prawa cywilnego, to termin na zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Elektromontaż Gdańsk spółka akcyjna zostałby zawieszony na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

W mojej ocenie, mimo trwania stanu jakim jest pandemia, należy zachować daleko posuniętą ostrożność.

Prawnicy wykonują swoją pracę, poczty funkcjonują i przejmują oraz rozsyłają korespondencję, Sądy zaś korespondencję odbierają.

Istnieje możliwość skutecznego zgłoszenia wierzytelności. Jest to co prawda utrudnione, ale nie niemożliwe.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie sporządzenia zgłoszenia wierzytelności zapraszam do kontaktu z moją kancelarią.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Daria Dampc-Dowbór

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: