Wierzyciel w restrukturyzacji | Wierzyciel w upadłości

Blog o prawie restrukturyzacyjnym i prawie upadłościowym z perspektywy wierzyciela

Restrukturyzacja lekiem dla przedsiębiorców na koronawirusa (COVID-19)?

Tarcza antykryzysowa 2.0. zakwalifikowała rozpatrzenie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego jako sprawę pilną – na dzień 14 kwietnia 2020 r. ustawa oczekuje na zatwierdzenie przez Senat.

Co to oznacza?

W związku z panującym w naszym kraju stanem epidemiologicznym procedowanie spraw w sądach powszechnych zostało ograniczone. Wyodrębniono jedynie katalog spraw pilnych, których procedowanie nie zostanie wstrzymane.

W projekcie ustawy zwanym roboczo Tarczą antykryzysową 2.0. nastąpiło rozszerzenie katalogu spraw pilnych, poprzez dodanie do niego rozpatrywanie wniosków o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Rozpatrzenie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy jest sprawą pilną.

Oznacza, to że przedsiębiorca niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością może zainicjować proces sądowej restrukturyzacji.

Wpis jest obszerny. Postanowiłam przedstawić Ci na początku jego spis treści. Oto on:

 1. Co może obejmować restrukturyzacja Twoich zobowiązań?
 2. Pozytywne aspekty restrukturyzacji sądowej.
 3. Dla kogo restrukturyzacja sądowa?
 4. Kto może liczyć na pozytywne rozpatrzenie przez Sąd wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?
 5. Cel postępowania restrukturyzacyjnego.
 6. Główne etapy postępowania restrukturyzacyjnego.
 7. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych.
 8. Charakterystyka postępowań restrukturyzacyjnych.
 9. Krótka charakterystyka wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
 10. Kontakt w sprawie możliwości sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

1. ⚖

Restrukturyzacja Twoich zobowiązań może obejmować w szczególności:

✅ odroczenie terminu wykonania zobowiązania,

✅ rozłożenie spłaty na raty,

✅ zmniejszenie wysokości,

✅ konwersję wierzytelności na udziały lub akcje,

✅ zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność.

Podczas procesu restrukturyzacji przedsiębiorca będzie miał możliwość zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych (działania sanacyjne to czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją), przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

2. ⚖

Warto rozważyć jakie istotne i niejako pozytywne aspekty

może mieć dla Ciebie wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego

prowadzonego pod nadzorem sądu:

✅ pomyślne zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego pozwoli Ci uniknąć upadłości.

W mojej ocenia to jedna z największych zalet postępowania restrukturyzacyjnego. Sprawnie i skutecznie przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego pozwoli Ci na naprawę Twojego biznesu i niejako na jego odrodzenie.

brak możliwości ogłoszenia Twojej upadłości w trakcie trwania postępowania restrukturyzacyjnego;

W przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpatruje się wniosek restrukturyzacyjny. Sąd upadłościowy musi wstrzymać rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego.

wynajmujący lub dzierżawca nie mogą wypowiedzieć Ci umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w której prowadzisz przedsiębiorstwo;

Co do zasady od dnia otwarcia postępowania do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania wypowiedzenie przez wynajmującego lub wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia rady wierzycieli, jest niedopuszczalne (jeśli w postępowaniu nie powołano rady wierzycieli – decyzję podejmuje sędzia-komisarz).

(dot. przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe);

brak możliwości wypowiedzenia przez wierzycieli umów kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych itp.

Co do zasady niedopuszczalne jest wypowiedzenie umów kredytu w zakresie środków pozostawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem otwarcia postępowania.

(dot. przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe);

zawieszenie trwających postępowań egzekucyjnych;

Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania.

(dot. przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe);

niedopuszczalność wszczęcia postępowań egzekucyjnych;

Po dniu otwarcia postępowania niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem.

(dot. przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe);

wierzyciel zabezpieczony rzeczowo może zaspokoić swoją wierzytelność jedynie z przedmiotu, na którym ma zabezpieczenie;

Wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską może w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia;

(dot. przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe);

możliwość zawieszenia postępowań egzekucyjnych wierzytelności nie objętych z mocy prawa układem;

Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może zawiesić postępowanie egzekucyjne co do wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem, jeżeli egzekucję skierowano do przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do prowadzenia przedsiębiorstwa (łączny czas zawieszenia postępowania egzekucyjnego nie może przekroczyć trzech miesięcy);

(dot. przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe),

równorzędność uczestników postępowania – dłużnika i wierzyciela; Sąd oraz wyznaczony w postępowaniu nadzorca sądowy lub zarządca sądowy będą bezstronni wobec dłużnika oraz wierzyciela;

co do zasady zamknięty krąg uczestników postępowania.

Uczestnikami postępowania są dłużnik, wierzyciel osobisty dłużnika (tylko taki, którego wierzytelność jest bezsporna) oraz wierzyciel osobisty dłużnika, któremu co prawda przysługuje wierzytelność sporna, ale musi on uprawdopodobnić swoją wierzytelność i na jego uczestnictwo w postępowaniu zgodę wyrazi Sąd (wyznaczony w postępowaniu sędzia-komisarz);

zaspokojenie wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu;

Skoro zdecydowałeś się na wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, to zakładam, że chcesz aby Twoje przedsiębiorstwo nadal istniało na rynku. Twoje relacje z kontrahentami są ważne, również z Twoimi wierzycielami (dostawcami usług i produktów). Zatem powinno Ci zależeć, aby zaspokoić ich w możliwie dużym zakresie.

przewidziane prawem procedury, terminy oraz koszty postępowania;

Jesteś w stanie, mniej więcej, przewidzieć i zaplanować czas trwania, niezbędne procedury, oraz niezbędne koszty jakie będziesz musiał ponieść w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego.

z założenia ma być to postępowanie szybkie (w praktyce niestety nie zawsze się to sprawdza);

✅ wszczęcie postępowania nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzycieli postępowań sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności

(dot. przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe);

💡 Specyfika postępowania sanacyjnego jest na tyle szeroka i wielowątkowa, że nie sposób umieścić jej w niniejszym wpisie.

💡 Odrębne postępowania restrukturyzacyjne prowadzi się wobec deweloperów oraz wobec emitentów obligacji.

Musisz pamiętać, że poprzez brak podjęcia działań w stosownym momencie narażasz się na odpowiedzialność, chociażby za brak złożenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości.

🔴 Przykładem niech będzie chociażby odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. ❌ Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania między innymi, jeśli wykażą, że w odpowiednim momencie złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Sam widzisz jak ważną rolę odgrywa postępowanie restrukturyzacyjne.

♻ Pamiętajmy, że w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny. To ważne. W sytuacji, w której jednej z Twoich wierzycieli zechce złożyć wniosek o ogłoszenie Twojej upadłości, trwające postępowanie restrukturyzacyjne uchroni Cię przed wszczęciem postępowania o ogłoszenie Twojej upadłości.

Tarcza antykryzysowa 2.0. co prawda wydłuża termin zgłoszenia wniosku o upadłość oraz wprowadza domniemanie w zakresie COVID-19, ale na dzisiaj nie wiemy jak ukształtuje się praktyka Sądów w tym zakresie. Po co więc ryzykować. Poniżej wklejam Ci informacyjnie regulacje dotyczącą wydłużenia terminu do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

 1. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.

3. ⚖

Dla kogo restrukturyzacja sądowa?

Proces restrukturyzacji sądowej przeznaczony jest dla przedsiębiorcy niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością.

O tym kto może się zrestrukturyzować w rozumieniu ustawy prawo restrukturyzacyjne pisałam tutaj.

Pojęcie dłużnika niewypłacalnego oraz zagrożonego niewypłacalnością wyjaśniałam tutaj.

4. ⚖

Kiedy możesz liczyć na pozytywne rozpatrzenie

wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

❎ jesteś przedsiębiorcą (zakres podmiotowy – art. 4 ustawy prawo restrukturyzacyjne, pisałam o tym tutaj)

❎ jesteś dłużnikiem niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością (pisałam o tym tutaj) – masz obowiązek uprawdopodobnienia tego stanu poprzez opisane swojej sytuacji oraz przedłożenie stosownych dokumentów,

❎ złożyłeś stosowny wniosek do sądu tzw. wniosek restrukturyzacyjny – wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego (przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne) lub wniosek o zatwierdzenie układu (postępowanie o zatwierdzenie układu),

❎ postępowanie restrukturyzacyjne nie będzie prowadziło do pokrzywdzenia wierzycieli,

❎ wykazałeś, że jesteś zdolny do zaspokajania bieżących kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu (postępowanie układowe; postępowanie sanacyjne).

5. ⚖

Jaki jest cel postępowania restrukturyzacyjnego?

Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika w wielu przypadkach jest znacznie korzystniejsze dla wierzycieli niż jego likwidacja. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika oznacza również zachowanie miejsce pracy oraz, co do zasady, możliwość nieprzerwanego realizowania kontraktów, a więc ma pozytywne znaczenie społeczne i gospodarcze.

6. ⚖

Postępowanie restrukturyzacyjne podzielone jest na dwa etapy:

 1. etap postępowania o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (występuje w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym, postępowaniu sanacyjnym),
 2. właściwe postępowanie restrukturyzacyjne.

7. ⚖

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Ustawa rozróżnia cztery rodzaje sądowych postępowań restrukturyzacyjnych:

 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu.
 2. Przyspieszone postępowanie układowe.
 3. Postępowanie układowe.
 4. Postępowanie sanacyjne.

✅ Wspólną cechą wszystkich postępowań jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa dłużnika głównie oparta na restrukturyzacji zobowiązań, ale również na restrukturyzacji majątku dłużnika, restrukturyzacji zatrudnienia oraz sposobu zarządzania przedsiębiorstwem.

8. ⚖

Poniżej przedstawię Ci krótką charakterystykę poszczególnych postępowań:

✅ Do wszystkich postępowań mają zastosowanie te same regulacje dotyczące: zakresu wierzytelności objętych układem, propozycji układowych, zawarcia i zawieszenia układu i jego skutków, zasady zmian i uchylenia układu.

✅ Postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek, który musi spełniać wymogi określone w ustawie prawo restrukturyzacyjne.

8. ⚖

Krótka charakterystyka wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Przez wniosek restrukturyzacyjny rozumienie się wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Ważne, aby wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego:

❎ spełniał wymogi formalne wniosku (zawierał wszystkie wymagane prawem elementy wniosku),

❎ w sposób jasny i wyczerpujący wykładał spełnienie przez dłużnika przesłanek procesowych otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,

❎ w sposób jasny i wyczerpujący wykładał spełnienie przez dłużnika przesłanek faktycznych otwarcia postępowania,

❎ był właściwie opłacony,

❎ zawierał wszystkie wymagane i niezbędne załączniki,

❎ złożony do właściwego sądu,

❎ złożony przez uprawnioną do tego osobę.

Wielu przedsiębiorców, a właściwie chyba każdy z nas (ja również jestem przedsiębiorcą) martwi się i zastanawia jak obecna sytuacja wpłynie na jego biznes. Zapewne na dzisiaj już w jakiś sposób wpłynęła.

Zakładam, iż część z przedsiębiorców posiada rezerwy finansowe, które pozwolą im przetrwać przez pewien czas. Ale co dalej? Czy istnieje skuteczny sposób, aby zabezpieczyć swój biznes, aby przetrwać te ciężkie czasy i nie doprowadzić do upadłości swojego biznesu?

Uchwalona przez ustawodawcę tzn. Tarcza antykryzysowa wprowadziła różnego rodzaju rozwiązania dedykowane głównie przedsiębiorcom.

Kolejne miesiące, a może nawet lata, zweryfikują jej skuteczność, która oceniania będzie przez pryzmat liczby nadal istniejących przedsiębiorstw oraz zachowanych miejsc pracy.

Warto, abyś zastanowił się już dziś czy masz skuteczne narzędzia do uratowania swojego przedsiębiorstwa przed upadłością.

Możesz, a nawet powinieneś, podjąć działania mające na celu restrukturyzację Twoich zobowiązań, bez wszczynania procesu restrukturyzacji sądowej poprzez:

Ważne, abyś jako dłużnik utrzymywał w miarę możliwości dobre relacje ze swoimi wierzycielami. Ułatwi to skuteczne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji. Jak już się dowiedziałeś, to wierzyciele zdecydują czy przyjąć zaproponowany w postępowaniu restrukturyzacyjnym układ.

Wierzyciele w toku postępowania i procesu restrukturyzacji dłużnika odgrywają nie małą rolę.

Powtórzę raz jeszcze: w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny. To ważne.

W sytuacji, w której jednej z Twoich wierzycieli zechce złożyć wniosek o ogłoszenie Twojej upadłości, trwające postępowanie restrukturyzacyjne uchroni Cię przed wszczęciem postępowania o ogłoszenie Twojej upadłości.

Mam nadzieję, że mój artykuł rozjaśnił Ci kwestię sądowej restrukturyzacji.

Jeśli po lekturze wpisu zastanawiasz się czy właśnie restrukturyzacja sądowa może być lekiem na ratowanie Twojego biznesu skontaktuj się ze mną.

Oferuję Ci usługę w zakresie:

✅sporządzenie opinii prawej w sprawie wszczęcia postępowania sądowej restrukturyzacji,

✅ wyboru najkorzystniejszej formy postępowania restrukturyzacyjnego dla Twojego biznesu,

✅ profesjonalnego przygotowania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Skontaktuj się ze mną poprzez:

📩 wiadomość e-mail: kancelaria@dampc-dowbor.pl

📱 telefonicznie: 502 652 681

Koronawirus (COVID-19) a bieg terminu do zgłoszenia roszczeń w postępowaniu upadłościowym

O znaczeniu zachowania terminu zgłoszenia wierzytelności pisałam szerzej tutaj.

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. nr 568) wprowadzono, między innymi, zmiany w zakresie biegu terminu przedawnienia.  

Większość przepisów ustawy weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2020 r.

Ustawodawca przyjął, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego (!) terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3) przedawnienia,

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju.

W pierwotnej wersji zapis ustawy odnoszący się do terminów, których bieg się nie rozpoczyna, a rozpoczęty ulega zawieszeniu obejmował swym zakresem również bieg terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego.

Ustawa uchwalona w ostatecznym kształcie nie zawiera jednak odniesienia do spraw cywilnych.

Odczytując cytowany przepis w sposób literalny (wprost) należy przyjąć, że terminy nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu za okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 jedynie (!) przepisów prawa administracyjnego (!).

Odczytując jednak szeroko omawiany przepis ciężko nie dostrzec, iż enumeratywne wymienienie zakresu zawieszonych przepisów uregulowana jest głównie przepisami prawa cywilnego.

Powstała wewnętrzna sprzeczność pomiędzy częścią wprowadzającą rzeczonego przepisu, a jego rozwinięciem. Z jednej strony zapis ustawy antykryzysowej wskazuje, iż odnosi się jedynie do terminów prawa administracyjnego, zaś z drugiej jego treść odnajduje zastosowanie w regulacji dotyczącej prawa cywilnego.

💡 Tu pojawia się pytanie – czy wprowadzona regulacja zawiesza bieg terminu do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym?

Na przykładzie postępowania upadłościowego Elektromontaż Gdańsk S.A. w Gdańsku. O czym pisałam tutaj.

Obwieszczenie postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości Elektromontaż Gdańsk spółka akcyjna w upadłości nastąpiło w dniu 10 marca 2020 r.

Wierzyciele w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia ww. postanowienia mają czas na zgłoszenie swoich wierzytelności.

Termin na zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu o upadłościowym Elektromontaż Gdańsk spółka akcyjna upływa w dniu 9 kwietnia 2020 r.

Gdyby zapisy specustawy kryzysowej odnosiły się wprost do terminów prawa cywilnego, to termin na zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Elektromontaż Gdańsk spółka akcyjna zostałby zawieszony na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

W mojej ocenie, mimo trwania stanu jakim jest pandemia, należy zachować daleko posuniętą ostrożność.

Prawnicy wykonują swoją pracę, poczty funkcjonują i przejmują oraz rozsyłają korespondencję, Sądy zaś korespondencję odbierają.

Istnieje możliwość skutecznego zgłoszenia wierzytelności. Jest to co prawda utrudnione, ale nie niemożliwe.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie sporządzenia zgłoszenia wierzytelności zapraszam do kontaktu z moją kancelarią.

Ogłoszenie upadłości dłużnika – co to oznacza dla wierzyciela?

Skoro tu trafiłeś, to zakładam że jesteś wierzycielem. Wierzycielem którego roszczenie wobec dłużnika jest wymagalne i niezaspokojone.

Zapewne w Twoje głowie pojawiła się myśl – czy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Twojego dłużnika nie będzie najlepszą drogą do odzyskania należnych Ci środków?

Może zakładasz, że skoro dłużnik nie spełnia swojego zobowiązania, to jest niewypłacalny. A skoro jest nie wypłacalny, to należy ogłosić jego upadłości i spełnić jeden z głównych celów postępowania upadłościowego, jakim jest zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Wniosek o ogłoszenie upadłości niewypłacalnego dłużnika może złożyć sam dłużnik, wierzyciel osobisty dłużnika lub członek zarządu we własnym imieniu. W określonych przypadkach wniosek złożyć mogą również inne podmioty np. zarząd sukcesyjny.

I tu zazwyczaj pojawia się pytanie – jakie konsekwencje dla wierzyciela ma ogłoszenie upadłości dłużnika?

Jeśli miałabym odpowiedzieć na to pytanie jednym słowem powiedziałabym: szerokie.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości są wielowymiarowe, zarówno dla samego dłużnika (a w zasadzie w tym wymiarze już dla upadłego), jak i dla wierzyciela.

W niniejszym wpisie przedstawię Ci aspekty skutków ogłoszenia upadłości na pozycję wierzyciela w sposób ramowy. Na potrzeby niniejszego wpisu nie będę nadmiernie wchodziła w niuanse poszczególnych uregulować.

Ogłoszenie upadłości dłużnika a wierzytelność dochodzona już

w postępowaniu egzekucyjnym

Jeśli posiadasz tytuł wykonawczy stwierdzający Twoją wierzytelność wobec dłużnika i skierowałeś sprawę do postępowania egzekucyjnego, to ogłoszenie upadłości dłużnika bezpośrednio wpływa na wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Otóż, postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa. Kiedy? Z dniem ogłoszenia upadłości.

Postępowanie egzekucyjne wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego nie stoi na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli przybicia prawomocnie udzielono przed ogłoszeniem upadłości, a nabywca egzekucyjny wpłaci w terminie cenę nabycia.

Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane Wierzycielowi, przelewa się do masy upadłości po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Sumy uzyskane ze sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym składników majątkowych obciążonych rzeczowo traktuje się w postępowaniu upadłościowym jak sumy uzyskane z likwidacji obciążonych rzeczowo składników masy upadłości.

Po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu lub zarządzenia zabezpieczenia na majątku upadłego, z wyjątkiem zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz o zamianę uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Co wchodzi w skład masy upadłości wytłumaczę Ci w odrębnym wpisie.

Lista wierzytelności zatwierdzona w postępowaniu upadłościowym jako tytuł egzekucyjny

W trakcie trwania postępowania upadłościowego syndyk utworzy listę wierzytelności.

Lista zatwierdzana jest przez sędziego-komisarza.

Na liście wierzytelności umieszcza się między innymi następujące informacje dotyczące poszczególnych wierzytelności: oznaczenie wierzyciela, uznaną sumę wierzytelności, kategorię zaspokojenia wierzyciela, informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności, informację czy wierzytelność uzależniona jest od warunku, informację o stanie postępowania dot. wierzytelności.

Po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela, jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu.

Czy upadły może skutecznie bronić się przed tego tak wydanym tytułem wykonawczym?

Tak, może.

Upadły może żądać ustalenia, że wierzytelność objęta listą wierzytelności nie istnieje albo istnieje w mniejszym zakresie, jeżeli nie uznał wierzytelności zgłoszonej w postępowaniu upadłościowym i nie zapadło co do niej jeszcze prawomocne orzeczenie sądowe. Aby tego dokonać upadły musi złożyć pozew o ustalenie, że dana wierzytelność objęta listą wierzytelności nie istnieje.

Ponadto, po nadaniu wyciągowi z listy wierzytelności klauzuli wykonalności, zarzut, że wierzytelność objęta listą wierzytelności nie istnieje albo że istnieje w mniejszym zakresie, upadły może podnieść w drodze powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Egzekucja uniwersalna

Podczas postępowania upadłościowego prowadzona jest tzw. egzekucja uniwersalna. Co to oznacza?

Otóż egzekucja uniwersalna jest przeciwieństwem egzekucji singularnej. Egzekucja singularna polega na tym, że wierzyciel dochodzi swoich roszczeń wobec dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego przez konkretnego (jednego) wierzyciela.

Egzekucja uniwersalna prowadzona jest przez wszystkich wierzycieli łącznie, wspólnie.

W tym miejscu przypomnę, że głównym celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Przyjmuje się, że upadłość jest egzekucją prowadzoną na rzecz wszystkich wierzycieli z całego majątku (w nomenklaturze języka upadłościowego z małej masy upadłości) dłużnika jednocześnie.

Procedura prowadzenia upadłości przewiduje zaspokojenie wszystkich wierzycieli w równym stopniu. Oczywiście wyodrębnione zostały poszczególne grupy wierzycieli, ale w danej grupie poszczególni wierzycieli winni zostać zaspokojeni w tym samym stopniu.

Syndyk w miejsce upadłego?

W postanowieni o ogłoszeniu upadłości dłużnika Sąd wyznacza syndyka.

Syndykiem może być osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Aby uzyskać taką licencję należy zdać egzamin państwowy oraz spełnić szereg wymogów.

Syndyk powinien wyróżniać się wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie prawa, zarządzania oraz ekonomii. Istotne jest również to, iż syndyk w postępowaniu upadłościowym jest bezstronny wobec uczestników postępowania. Bezstronny zarówno wobec dłużnika jak i wobec wierzycieli.

Syndyk działa w imieniu własnym, lecz na rzecz dłużnika.

Dłużnik traci decydowania o swoim majątku. Od dnia uprawomocnienia się postanowieniu o upadłości dłużnika, cały majątek upadłego staje się masą upadłości.

Bezskuteczność czynności dłużnika

w okresie przed ogłoszeniem jego upadłości

Prawo upadłościowe przewiduje szereg uregulowań umożliwiających uznanie za bezskuteczne czynność dłużnika dokonane w określonym czasie przed dniem ogłoszenia upadłości dłużnika.  

Często bowiem dochodzi do sytuacji w której dłużnik, mówiąc kolokwialnie, „upłynnia” swój majątek przed wszczęcie postępowania upadłościowego. Konsekwencją tego rodzaju działań jest pokrzywdzenie wierzycieli. Wyzbycie się majątku przez dłużnika uszczupla bowiem możliwość zaspokojenia się wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.

Prawo upadłościowe wyposażyło syndyka w szereg narzędzi pozwalających na uchylenie niekorzystnych dla wierzycieli czynności.

Skutki ogłoszenia upadłości dłużnika na dochodzenie Twoje wierzytelności są szerokie i wielopłaszczyznowe. Ocena czy są one dla wierzyciela pozytywne czy negatywne jest bardzo indywidualna.

Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić kwestię wpływu ogłoszenia upadłości dłużnika na pozycję wierzyciela.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub wątpliwości zachęcam Cię do pozostawiania komentarza pod wpisem.

Czy zgłoszenie roszczeń w postępowaniu upadłościowym ma wpływ na przedawnienie roszczeń?

Tak, ma wpływ.

W tym wpisie wytłumaczę Ci jaki wpływ ma zgłoszenie roszczeń w postępowaniu upadłościowym na bieg terminu przedawnienia.

W dniu 24 marca 2020 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę prawo upadłościowe.

Wprowadzone zmiany mają głownie na celu przyśpieszenie i usprawnienie procesu upadłości.

Jednym ze sposobów osiągnięcia wskazanych celów jest zmiana w zakresie podmiotu, do którego wierzyciel może zgłosić swoją wierzytelność w postępowaniu upadłościowym swojego dłużnika.

💡 We wszystkich sprawach w których wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w dniu 24 marca 2020 r. oraz po dniu 24 marca 2020 r. zgłoszenia wierzytelności należy dokonać bezpośrednio do rąk syndyka wyznaczonego w danym postępowaniu.

💡 W postępowaniach w których wniosek o ogłoszenie upadłości złożony został przed dniem 24 marca 2020 r. zastosowanie mają dotychczasowe przepisy w zakresie podmiotu, któremu zgłasza się swoją wierzytelność. Do tej pory zgłoszeń dokonywało się sędziemu-komisarzowi. Należy pamiętać, że w sprawach w których wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony przed dniem 24 marca 2020 r. zgłoszenia wierzytelności dokonuje się sędziemu-komisarzowi.

Zmiana podmiotu, któremu należy zgłosić swoją wierzytelność determinowała wprowadzenie szeregu zmian w przepisach upadłościowych. Również zmian w zakresie regulacji obejmującej bieg terminu przedawnienia roszczeń wierzytelności zgłoszonej w postępowaniu upadłościowym.

Wierzycielu, jeśli nie zgłosiłeś w terminie swojej wierzytelności, to nie oznacza to, że nie zostanie ona uwzględniona na liście wierzytelności, a następnie w planie podziału kwot uzyskanych w postępowaniu upadłościowym. Jeśli Twoja wierzytelność znajduje potwierdzenie w księgach rachunkowych upadłego to możliwe, że syndyk uwzględni ją na liście wierzytelności oraz w planie podziału. Przy czym nie zgłaszając jej w postępowaniu upadłościowym pozbawiasz się szeregu uprawnień i narażasz się na ryzyko jej nieuwzględnienia. Mówić wprost bierność się nie opłaca. O tym szerzej napiszę w odrębnym wpisie.

Wracając do kwestii przedawnienia roszczeń zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym należy zaznaczyć że podmiot, do którego zgłaszaliśmy swoją wierzytelność niejako zapewniał nam przerwanie biegu terminu przedawnienia.

📅 Dotyczy postępowań upadłościowych w których wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony przed dniem 24 marca 2020 r.

Czynność podjęta przez wierzyciela, tj. zgłoszenie wierzytelności sędziemu-komisarzowi w postępowaniu upadłościowym jest szczególną formą czynności przerywającej bieg przedawnienia podjętej przed sądem.

Bieg terminu przedawnienia przerywa się przez:

1) każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji.

(art. 123 § 1 kodeksu cywilnego).

Kiedy przedawnienie zacznie biec na nowo?

W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

(art. 124 §  2 kodeksu cywilnego).

Odnosząc to na grunt postępowania upadłościowego należy się zastanowić w jaki sposób określić moment zakończenia postępowania upadłościowego.

Praktyka pokazuje, że postępowania upadłościowe trwają długo. Średni czas trwania postępowania upadłościowego wynosi trzy lata.

Postępowanie upadłościowe może zakończyć się poprzez merytoryczne zakończenie postępowania przez sąd oraz przez umorzenie postępowania przez sąd.

Merytoryczne zakończenie postępowania odbywa się po wykonaniu ostatecznego planu podziału lub po spłacie wszystkich wierzycieli (bardzo pożądana sytuacja, ale niezmiernie rzadko spotykana w praktyce).

Natomiast postępowanie upadłościowe umarza się gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania lub gdy wierzyciele złożą wspólny wniosek wszystkich wierzycieli o umorzenie postępowania.

Oczywiście postępowanie zostaje zakończone poprzez wydanie stosowanego postanowienia przez sąd i jego uprawomocnienia. Postanowienie obwieszcza się oraz doręcza syndykowi, dłużnikowi oraz członkom rady wierzycieli (o ile rada wierzycieli została powołana w danym postępowaniu).

Dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego jest dniem w którym bieg terminu przedawnienia wierzytelności niezaspokojonej w postępowaniu upadłościowym biegnie na nowo.

📅 Dotyczy postępowań upadłościowych w których wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w dniu 24 marca 2020 r. oraz po dniu 24 marca 2020 r.

Zgodnie z nową regulacją zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego.

Po wprowadzeniu zmiany w postacie składania zgłoszeń wierzytelności na ręce syndyka ustawodawca słusznie określił wprost, iż zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia. Złożenie na ręce syndyka zgłoszenia wierzytelności nie spełnia bowiem przesłanek wynikających we wcześniej przywołanym art. 123 kodeksu cywilnego.

Wyżej opisana regulacja odnosi się do zarówno do wierzytelności uznanych, jak i wierzytelności nieuznanych w toku postępowania upadłościowego, tj. wierzytelności która znalazła się na zatwierdzonej liście wierzytelności oraz wierzytelności która nie znalazła się na zatwierdzonej liście wierzytelności.

Podkreślenia wymaga, iż wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności dotyczący konkretnej wierzytelności stanowi tytuł wykonawczy w stosunku do dłużnika (upadłego). Do wierzytelności uznanej w toku postępowania upadłościowego i znajdującej się na zatwierdzonej liście wierzytelności będą miały zastosowanie ogólne terminy przedawnienia określone w kodeksie cywilnym. Zaś do wierzytelności, które nie zostały uznane w toku postępowania upadłościowego i nie znalazły się na zatwierdzonej liście wierzytelności zastosowanie będą miały terminy przedawnienia odnoszące się do regulacji dotyczących tej określonej wierzytelności (czyli w przypadku wierzyciela-przedsiębiorcy najczęściej 3 lata, ale reguła ta ma wiele wyjątków w zależności od tego, z jakiej umowy wywodzi się wierzytelność).

Ufam, że wpis rozjaśnił Ci kwestię przedawnienia wierzytelności zgłoszonej w postępowaniu upadłościowym.

Jeśli chcesz podzielić się swoją opinią lub wątpliwością to zapraszam Cię do pozostawienia komentarza pod niniejszym wpisem.

ELEKTROMONTAŻ GDAŃSK spółka akcyjna w upadłości

Ważna informacja dla wierzycieli Elektromontaż Gdańsk spółka akcyjna w upadłości (KRS: 0000115362).

Postanowieniem z dnia 26 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ogłosił upadłość dłużnika Elektromontaż Gdańsk spółka akcyjna w Gdańsku.

Obwieszczenie postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości Elektromontaż Gdańsk spółka akcyjna w upadłości nastąpiło w dniu 10 marca 2020 r.

Postępowanie prowadzone jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy pod sygn. akt: VI GUp 61/20/W.

✅ w terminie 30 dni od dnia 10 marca 2020 r. – wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do upadłego;

✅ w terminie 30 dni od dnia 10 marca 2020 r. – wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłego (jeśli nie zostały ujawnione w Księdze Wieczystej) do ich zgłoszenia, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

✅ w terminie tygodnia od dnia 10 marca 2020 r. – (lub 30 dni dla podmiotów mających w dniu wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości siedzibę lub miejsce zwykłego pobytu za granicą Polski) – termin dla wierzyciela na wniesienie zażalenia na wydane postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Elektromontaż Gdańsk spółka akcyjna.

Jeśli masz pytanie to zadaj je w komentarzu – chętnie na nie odpowiem. 😊

Komu zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym konsumenta po 24 marca 2020 roku?

W dniu 24 marca 2020 r. wchodzi w życie szereg zmian w ustawie prawo upadłościowe.

Główne zmiany, a raczej najszerzej komentowane zmiany, dotyczącą tzw. upadłości konsumenckiej.

Rozmyślnie użyłam określenia „tzw.” ponieważ ustawa prawo upadłościowe w żadnym miejscu nie posługuje się określeniem konsument. Mam oczywiście na myśli osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw wprowadziła szereg bardzo istotnych zmian w zakresie upadłości konsumenckiej.

Omawiane w niniejszym wpisie zmiany wchodzą w życie z dniem 24 marca 2020 r.

💡 Co istotne – nowa regulacja dotyczy postępowań w których dłużnik złoży wniosek o ogłoszenie upadłości po 24 marca 2020 r. Kwestią decydującą jest tu moment (data) złożenia wniosku przez dłużnika, nie zaś data wydania przez Sąd upadłościowy postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Wprowadzony przez ustawodawcę zakres zmian jest bardzo szeroki.

W niniejszym wpisie chcę skupić się na sposobie zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli.

W postępowaniach w których wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej został złożony w dniu 24 marca 2020 r. i po tej dacie,

wierzyciel zgłoszenie swojej wierzytelności kieruje bezpośrednio do syndyka wyznaczonego w sprawie.

Do tej pory zgłoszeń wierzytelności dokonywało się na ręce sędziego-komisarza wyznaczonego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Obieg korespondencji w Sądzie, tj. przyjęcie zgłoszenia przez sekretariat Sądu, przekazanie zgłoszenia wierzytelności wyznaczonemu sędziemu-komisarzowi, sprawdzenie formalnej poprawności zgłoszenia przez sędziego-komisarza, ewentualne wezwanie wierzyciela do uzupełnienia braków w zgłoszeniu zajmowało sądowi od kilku do kilkunastu tygodni.

Następnie tak zweryfikowane i uzupełnione zgłoszenia wierzytelności sędzia-komisarz przekazywał na ręce syndyka.

Wydłużało to w sposób istotny czas trwania całego postępowania.

Ustawodawca wprowadzając opisaną powyżej zmianę chce w znaczny sposób usprawnić i skrócić czas postępowania upadłościowego.

Kierowanie zgłoszeń wierzytelności bezpośrednio do wyznaczonego w postępowaniu syndyka zapewne w znacznej mierze usprawni sporządzenie przez syndyka listy wierzytelności, a następnie określenie planu spłaty i ewentualnego umorzenia zobowiązać lub części zobowiązań upadłego.

❓ Skąd mam wiedzieć jaki syndyk został wyznaczony w konkretnym postępowaniu?

Sąd uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości wydaje postanowieniu o ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Sąd w postanowieniu o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wymienia, między innymi, imię i nazwisko dłużnika oraz dane pozwalające na identyfikację dłużnika (upadłego). Ponadto, Sąd w postanowieniu wyznacza syndyka, który będzie prowadził dane postępowanie upadłościowe.

Sąd w postanowieniu o ogłoszenie upadłości dłużnika (upadłego):

➡ wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na wskazany adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (mowa tu o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, który jeszcze nie funkcjonuje i którego data utworzenia na dzisiaj nie jest jeszcze znana; trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy odpowiedzialnego za stworzenie sytemu informatycznego; obecnie postanowienie obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

➡ wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu.

‼ Syndyk ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić wierzycieli o ogłoszeniu upadłości dłużnika. Oczywiście zawiadomić tych wierzycieli, których adresy są mu znane.

Syndyk zawiadamia również komorników, którzy prowadzą postępowania przeciwko dłużnikowi.

Ponadto, syndyk zawiadamia o ogłoszeniu upadłości małżonka dłużnika.

O treści zawiadomienia o upadłości kierowanego przez syndyka do wierzyciela upadłego opiszę Ci w kolejnym wpisie. Sam widzisz, że opisywana materia jest złożona, a próba zawarcia wszystkich kwestii w jednym wpisie spowoduje brak czytelności treści, jaką chcę Ci przekazać.

W zawiadomieniu syndyk przekazuje wierzycielowi szereg pouczeń (o treści zawiadomienia syndyka o ogłoszeniu upadłości szerzej w odrębnym wpisie 😊).

Ponadto, od 24 marca 2020 r., w znacznym stopniu zostaną zmienione następujące regulacje odnoszące się do postępowań upadłościowych prowadzonych wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zmienione zostaną od 24 marca b.r.:

➡ cele postępowania upadłościowego wobec osób fizyczne nieprowadzących działalności gospodarczej,

➡ wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,

➡ lista przesłanek negatywnych do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

➡ zmiana umożliwiła referendarzowi sądowemu pełnienie funkcji sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (oczywiście z szeregiem wyłączeń w tym zakresie),

➡ „adresat” zgłoszeń wierzytelności,

➡ wymogi formalne zgłoszenia wierzytelności,

➡ procedura związana z ewentualnymi brakami w zgłoszeniach wierzytelności i ich uzupełnianiem,

➡ zaskarżanie zarządzenia syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności.

Poza kwestiami proceduralnymi, w mojej ocenie, najistotniejszą zmianą w zakresie upadłości konsumenckiej jest sposób jej prowadzenia. Otóż od 24 marca 2020 r. dłużnik oraz Sąd mogą wybrać jedną z opcji przeprowadzenia upadłości konsumenta:

 1. plan spłaty wierzytelności,
 2. umorzenie zobowiązań bez planu spłaty,
 3. warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty,
 4. odmowa ustalenia planu spłaty oraz umorzenia bądź warunkowego umorzenia zobowiązań.

Oczywiście każde z powyższych rozwiązań stawia w innej pozycji możliwość zaspokojenia roszczeń przysługujących wierzycielowi.

Temat jest obszerny i wielowątkowy. Jeszcze do niego wrócę, aby omówić i wyłożyć Ci szczegóły.