Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Komu zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym konsumenta po 24 marca 2020 roku?

Daria Dampc-Dowbór08 marca 2020

W dniu 24 marca 2020 r. wchodzi w życie szereg zmian w ustawie prawo upadłościowe.

Główne zmiany, a raczej najszerzej komentowane zmiany, dotyczącą tzw. upadłości konsumenckiej.

Rozmyślnie użyłam określenia „tzw.” ponieważ ustawa prawo upadłościowe w żadnym miejscu nie posługuje się określeniem konsument. Mam oczywiście na myśli osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw wprowadziła szereg bardzo istotnych zmian w zakresie upadłości konsumenckiej.

Omawiane w niniejszym wpisie zmiany wchodzą w życie z dniem 24 marca 2020 r.

💡 Co istotne – nowa regulacja dotyczy postępowań w których dłużnik złoży wniosek o ogłoszenie upadłości po 24 marca 2020 r. Kwestią decydującą jest tu moment (data) złożenia wniosku przez dłużnika, nie zaś data wydania przez Sąd upadłościowy postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Wprowadzony przez ustawodawcę zakres zmian jest bardzo szeroki.

W niniejszym wpisie chcę skupić się na sposobie zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli.

W postępowaniach w których wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej został złożony w dniu 24 marca 2020 r. i po tej dacie, wierzyciel zgłoszenie swojej wierzytelności kieruje bezpośrednio do syndyka wyznaczonego w sprawie.

Do tej pory zgłoszeń wierzytelności dokonywało się na ręce sędziego-komisarza wyznaczonego w postępowaniu o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Obieg korespondencji w Sądzie, tj. przyjęcie zgłoszenia przez sekretariat Sądu, przekazanie zgłoszenia wierzytelności wyznaczonemu sędziemu-komisarzowi, sprawdzenie formalnej poprawności zgłoszenia przez sędziego-komisarza, ewentualne wezwanie wierzyciela do uzupełnienia braków w zgłoszeniu zajmowało sądowi od kilku do kilkunastu tygodni.

Następnie tak zweryfikowane i uzupełnione zgłoszenia wierzytelności sędzia-komisarz przekazywał na ręce syndyka.

Wydłużało to w sposób istotny czas trwania całego postępowania.

Ustawodawca wprowadzając opisaną powyżej zmianę chce w znaczny sposób usprawnić i skrócić czas postępowania upadłościowego.

Kierowanie zgłoszeń wierzytelności bezpośrednio do wyznaczonego w postępowaniu syndyka zapewne w znacznej mierze usprawni sporządzenie przez syndyka listy wierzytelności, a następnie określenie planu spłaty i ewentualnego umorzenia zobowiązać lub części zobowiązań upadłego.

❓ Skąd mam wiedzieć jaki syndyk został wyznaczony w konkretnym postępowaniu?

Sąd uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości wydaje postanowieniu o ogłoszeniu upadłości dłużnika.

Sąd w postanowieniu o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wymienia, między innymi, imię i nazwisko dłużnika oraz dane pozwalające na identyfikację dłużnika (upadłego). Ponadto, Sąd w postanowieniu wyznacza syndyka, który będzie prowadził dane postępowanie upadłościowe.

Sąd w postanowieniu o ogłoszenie upadłości dłużnika (upadłego):

➡ wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na wskazany adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (mowa tu o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, który jeszcze nie funkcjonuje i którego data utworzenia na dzisiaj nie jest jeszcze znana; trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy odpowiedzialnego za stworzenie sytemu informatycznego; obecnie postanowienie obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

➡ wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu.

‼ Syndyk ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić wierzycieli o ogłoszeniu upadłości dłużnika. Oczywiście zawiadomić tych wierzycieli, których adresy są mu znane.

Syndyk zawiadamia również komorników, którzy prowadzą postępowania przeciwko dłużnikowi.

Ponadto, syndyk zawiadamia o ogłoszeniu upadłości małżonka dłużnika.

O treści zawiadomienia o upadłości kierowanego przez syndyka do wierzyciela upadłego opiszę Ci w kolejnym wpisie. Sam widzisz, że opisywana materia jest złożona, a próba zawarcia wszystkich kwestii w jednym wpisie spowoduje brak czytelności treści, jaką chcę Ci przekazać.

W zawiadomieniu syndyk przekazuje wierzycielowi szereg pouczeń (o treści zawiadomienia syndyka o ogłoszeniu upadłości szerzej w odrębnym wpisie 😊).

Ponadto, od 24 marca 2020 r., w znacznym stopniu zostaną zmienione następujące regulacje odnoszące się do postępowań upadłościowych prowadzonych wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zmienione zostaną od 24 marca b.r.:

➡ cele postępowania upadłościowego wobec osób fizyczne nieprowadzących działalności gospodarczej,

➡ wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,

➡ lista przesłanek negatywnych do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

➡ zmiana umożliwiła referendarzowi sądowemu pełnienie funkcji sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (oczywiście z szeregiem wyłączeń w tym zakresie),

➡ „adresat” zgłoszeń wierzytelności,

➡ wymogi formalne zgłoszenia wierzytelności,

➡ procedura związana z ewentualnymi brakami w zgłoszeniach wierzytelności i ich uzupełnianiem,

➡ zaskarżanie zarządzenia syndyka o zwrocie zgłoszenia wierzytelności.

Poza kwestiami proceduralnymi, w mojej ocenie, najistotniejszą zmianą w zakresie upadłości konsumenckiej jest sposób jej prowadzenia. Otóż od 24 marca 2020 r. dłużnik oraz Sąd mogą wybrać jedną z opcji przeprowadzenia upadłości konsumenta:

 1. plan spłaty wierzytelności,
 2. umorzenie zobowiązań bez planu spłaty,
 3. warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty,
 4. odmowa ustalenia planu spłaty oraz umorzenia bądź warunkowego umorzenia zobowiązań.

Oczywiście każde z powyższych rozwiązań stawia w innej pozycji możliwość zaspokojenia roszczeń przysługujących wierzycielowi.

Temat jest obszerny i wielowątkowy. Jeszcze do niego wrócę, aby omówić i wyłożyć Ci szczegóły.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Daria Dampc-Dowbór

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: