Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Czy zgłoszenie roszczeń w postępowaniu upadłościowym ma wpływ na przedawnienie roszczeń?

Daria Dampc-Dowbór26 marca 2020

Tak, ma wpływ.

W tym wpisie wytłumaczę Ci jaki wpływ ma zgłoszenie roszczeń w postępowaniu upadłościowym na bieg terminu przedawnienia.

W dniu 24 marca 2020 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę prawo upadłościowe.

Wprowadzone zmiany mają głownie na celu przyśpieszenie i usprawnienie procesu upadłości.

Jednym ze sposobów osiągnięcia wskazanych celów jest zmiana w zakresie podmiotu, do którego wierzyciel może zgłosić swoją wierzytelność w postępowaniu upadłościowym swojego dłużnika.

💡 We wszystkich sprawach w których wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w dniu 24 marca 2020 r. oraz po dniu 24 marca 2020 r. zgłoszenia wierzytelności należy dokonać bezpośrednio do rąk syndyka wyznaczonego w danym postępowaniu.

💡 W postępowaniach w których wniosek o ogłoszenie upadłości złożony został przed dniem 24 marca 2020 r. zastosowanie mają dotychczasowe przepisy w zakresie podmiotu, któremu zgłasza się swoją wierzytelność. Do tej pory zgłoszeń dokonywało się sędziemu-komisarzowi. Należy pamiętać, że w sprawach w których wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony przed dniem 24 marca 2020 r. zgłoszenia wierzytelności dokonuje się sędziemu-komisarzowi.

Zmiana podmiotu, któremu należy zgłosić swoją wierzytelność determinowała wprowadzenie szeregu zmian w przepisach upadłościowych. Również zmian w zakresie regulacji obejmującej bieg terminu przedawnienia roszczeń wierzytelności zgłoszonej w postępowaniu upadłościowym.

Wierzycielu, jeśli nie zgłosiłeś w terminie swojej wierzytelności, to nie oznacza to, że nie zostanie ona uwzględniona na liście wierzytelności, a następnie w planie podziału kwot uzyskanych w postępowaniu upadłościowym. Jeśli Twoja wierzytelność znajduje potwierdzenie w księgach rachunkowych upadłego to możliwe, że syndyk uwzględni ją na liście wierzytelności oraz w planie podziału. Przy czym nie zgłaszając jej w postępowaniu upadłościowym pozbawiasz się szeregu uprawnień i narażasz się na ryzyko jej nieuwzględnienia. Mówić wprost bierność się nie opłaca. O tym szerzej napiszę w odrębnym wpisie.

Wracając do kwestii przedawnienia roszczeń zgłoszonych w postępowaniu upadłościowym należy zaznaczyć że podmiot, do którego zgłaszaliśmy swoją wierzytelność niejako zapewniał nam przerwanie biegu terminu przedawnienia.

📅 Dotyczy postępowań upadłościowych w których wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony przed dniem 24 marca 2020 r.

Czynność podjęta przez wierzyciela, tj. zgłoszenie wierzytelności sędziemu-komisarzowi w postępowaniu upadłościowym jest szczególną formą czynności przerywającej bieg przedawnienia podjętej przed sądem.

Bieg terminu przedawnienia przerywa się przez:

1) każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji. (art. 123 § 1 kodeksu cywilnego).

Kiedy przedawnienie zacznie biec na nowo

W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. (art. 124 §  2 kodeksu cywilnego).

Odnosząc to na grunt postępowania upadłościowego należy się zastanowić w jaki sposób określić moment zakończenia postępowania upadłościowego.

Praktyka pokazuje, że postępowania upadłościowe trwają długo. Średni czas trwania postępowania upadłościowego wynosi trzy lata.

Postępowanie upadłościowe może zakończyć się poprzez merytoryczne zakończenie postępowania przez sąd oraz przez umorzenie postępowania przez sąd.

Merytoryczne zakończenie postępowania odbywa się po wykonaniu ostatecznego planu podziału lub po spłacie wszystkich wierzycieli (bardzo pożądana sytuacja, ale niezmiernie rzadko spotykana w praktyce).

Natomiast postępowanie upadłościowe umarza się gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania lub gdy wierzyciele złożą wspólny wniosek wszystkich wierzycieli o umorzenie postępowania.

Oczywiście postępowanie zostaje zakończone poprzez wydanie stosowanego postanowienia przez sąd i jego uprawomocnienia. Postanowienie obwieszcza się oraz doręcza syndykowi, dłużnikowi oraz członkom rady wierzycieli (o ile rada wierzycieli została powołana w danym postępowaniu).

Dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego jest dniem w którym bieg terminu przedawnienia wierzytelności niezaspokojonej w postępowaniu upadłościowym biegnie na nowo.

📅 Dotyczy postępowań upadłościowych w których wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony w dniu 24 marca 2020 r. oraz po dniu 24 marca 2020 r.

Zgodnie z nową regulacją zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego.

Po wprowadzeniu zmiany w postacie składania zgłoszeń wierzytelności na ręce syndyka ustawodawca słusznie określił wprost, iż zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia. Złożenie na ręce syndyka zgłoszenia wierzytelności nie spełnia bowiem przesłanek wynikających we wcześniej przywołanym art. 123 kodeksu cywilnego.

Wyżej opisana regulacja odnosi się do zarówno do wierzytelności uznanych, jak i wierzytelności nieuznanych w toku postępowania upadłościowego, tj. wierzytelności która znalazła się na zatwierdzonej liście wierzytelności oraz wierzytelności która nie znalazła się na zatwierdzonej liście wierzytelności.

Podkreślenia wymaga, iż wyciąg z zatwierdzonej listy wierzytelności dotyczący konkretnej wierzytelności stanowi tytuł wykonawczy w stosunku do dłużnika (upadłego).

Do wierzytelności uznanej w toku postępowania upadłościowego i znajdującej się na zatwierdzonej liście wierzytelności będą miały zastosowanie ogólne terminy przedawnienia określone w kodeksie cywilnym.

Zaś do wierzytelności, które nie zostały uznane w toku postępowania upadłościowego i nie znalazły się na zatwierdzonej liście wierzytelności zastosowanie będą miały terminy przedawnienia odnoszące się do regulacji dotyczących tej określonej wierzytelności (czyli w przypadku wierzyciela-przedsiębiorcy najczęściej 3 lata, ale reguła ta ma wiele wyjątków w zależności od tego, z jakiej umowy wywodzi się wierzytelność).

Ufam, że wpis rozjaśnił Ci kwestię przedawnienia wierzytelności zgłoszonej w postępowaniu upadłościowym.

Jeśli chcesz podzielić się swoją opinią lub wątpliwością to zapraszam Cię do pozostawienia komentarza pod niniejszym wpisem.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Daria Dampc-Dowbór

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: